Vedtægter

Vedtægter for
REJSEBRANCHENS SENIORKLUB© KØBENHAVN

§ 1
REJSEBRANCHENS SENIORKLUB KØBENHAVN er stiftet den 10. november 1977 med hjemsted i København.

§ 2
Klubbens formål er at være samlingssted for erhvervsaktive og pensionister fra branchen.

§ 3
Som medlemmer kan optages:

 1. Pensionister fra IATA rejsebureauer og fra IATA luftfartsselskaber samt fra trafikselskaber.
  Yderligere kan optages nuværende ansatte fra samme med 25 års anciennitet i branchen eller som
  er fyldt 50 år med mindst 10 års anciennitet i branchen
 2. Andre med tilknytning til branchen efter godkendelse på et bestyrelsesmøde.
 3. Interesserede kan optages på en venteliste.
  Anmodning om optagelse sker skriftligt til bestyrelsen på klubbens optagelsesblanket. Medlemstallet kan højst være 99 medlemmer. Nye medlemmer optages efter bestyrelsens skøn og fortrinsvis fra ventelisten.
  Udmeldelse af klubben kan ske ved brev eller e-mail til bestyrelsen uden varsel.
  Medlemmer som ikke har betalt skyldigt kontingent og trods påkrav ikke betaler, mister stemmeret på generalforsamlingen og slettes som medlem af klubben.
  Genindtræden kan kun ske efter betaling af skyldigt kontingent m.v. og ved en fornyet ansøgning til bestyrelsen.

§ 4
Kontingentets størrelse fastsættes for pensionister h.h.v. erhvervsaktive hver for sig på generalforsamlingen.
Kontingentet betales forud fra 1. januar og senest 01. marts.
Ved optagelse efter 1. juli erlægges kun et halvt års kontingent for det pågældende år. Kontingentet erlægges senest 14 dage efter optagelsen.

§ 5
Klubbens ledelse varetages af bestyrelsen der vælges af generalforsamlingen.
Bestyrelsen består af mindst 5 og højst 7 medlemmer. Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen i øvrigt sig selv.
Udover bestyrelsen vælger Generalforsamlingen for en periode af 1 år 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
Bestyrelsen og 2 bestyrelsessuppleanter vælges for 2 år.
På ulige år afgår formanden, 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer samt 1 bestyrelsessuppleant. På lige år afgår kassereren samt 1 eller 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 bestyrelsessuppleant.
Genvalg kan finde sted.
Der afholdes bestyrelsesmøde mindst 3 gange årligt eller efter bestyrelsens skøn.
Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

§ 6
Ordinær generalforsamling (GF) afholdes hvert år inden udgang af marts.
Indkaldelse med dagsorden sker skriftligt med mindst 14 dages varsel.
GF ledes af en af GF valgt dirigent og er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Enhver vedtagelse sker ved simpelt stemmeflertal ved håndsoprækning. Dog kan valg på forlangende ske skriftligt eller via e-mail.
PEBJ / SENIOR / KLUBVEDT / 31-10-21
Alle forslag der ønskes behandlet på GF fremsendes skriftligt via e-mail til formanden senest 7 dage før GF.
GF er højeste myndighed i alle klubbens anliggender, og kun den kan give, ændre eller ophæve love.
Dagsorden for GF:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formanden aflægger beretning.
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg til bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
 7. Valg af revisor eller revisorsuppleant.
 8. Eventuelt.

 

§ 7
Ekstraordinær GF skal indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25 medlemmer skriftligt fremsætter krav herom til formanden med angivelse af, hvad der ønskes behandlet. Underskriverne har mødepligt til den ekstraordinære GF.

§ 8
Udnævnelse af æresmedlemmer kan ske efter forslag til eller fra bestyrelsen til forelæggelse på GF.
Æresmedlemmer er kontingentfri.

§ 9
Klubben kan med 2/3 majoritet af de stemmeberettigede medlemmer opløses ved en beslutning af en GF.
Beslutningen om klubbens opløsning kan kun ske ved skriftlig afstemning. Til denne GF kan fraværende medlemmer skriftligt afgive deres stemme, der må være formanden i hænde senest 7 dage før GF’s afholdelse – disse stemmer skal afleveres i lukket kuvert mærket “stemmeseddel” og må først åbnes ved optællingen af øvrige stemmer.
I tilfælde af klubbens opløsning tilfalder klubbens ejendele og beholdninger “Danmarks Rejsebureau Fond”.

Vedtaget på generalforsamlingen den 16. september 2021